Hotel GOLF, Slovinsko, Bled, 31.10.2018, Polpenzia