Hotel GOLF, Slovinsko, Bled, 27.10.2018, Polpenzia